Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

bài viết

Tìm tất cả các số nguyên x, y, z thỏa mãn 3x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 3y^2z^2 – 18x = 6 Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
22
Nhân ngày 20 tháng 10 một cửa hàng thời trang giảm 30% giá niêm yết cho tất cả sản phẩm Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
23
Cho A = (5; 7] và B = [m; m + 3). Tìm m để: A tập hợp con của B Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
50
Chứng minh: (–a – b)^2 = (a + b)^2 Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
30
Số trung bình cộng của hai số bằng 9. Biết một trong hai số đó bằng 12. Tìm số kia Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
28
Cho 3 tập hợp A = (–∞; 0), B = (1; +∞), C = (0; 1). Tìm (A ∪ B ) ∩ C Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
26
Cho a = [m; m + 3] với m là tham số và b = (0; 2). Tìm m để b là con của a Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
21
Cho a, b, c là các số tự nhiên thỏa mãn (a – b) là số nguyên tố và 3c^2 = c(a + b) + ab. Chứng minh rằng 8c + 1 Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
19
Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
21
Cho biết tổng của sáu số là 42, hãy tính trung bình cộng của sáu số đó Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
22
Cho hàm số y = (m – 2)x + 2m + 1 (m là tham số). Với giá trị nào của m thì hàm số đồng biến Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
24
Xét tính tuần hoàn và chu kỳ của y = cos^2x – 1 Ngọc Nguyễn Top 1000 câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án (phần 69) - Tổng hợp tất cả các câu hỏi thường gặp môn Toán có đáp án chi tiết giúp bạn ôn luyện và đạt kết quả cao trong bài thi môn Toán.
27