Tài liệu môn Toán Lớp 8

 Chương 1: Biểu thức đại số

 Chương 2: Các hình khối trong thực tiễn

 Bài 1. Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều

 Bài 2. Diện tích xung quanh và thể tích của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều

 Chương 3: Định lí Pythagore. Các loại tứ giác thường gặp

 Chương 4: Một số yếu tố thống kê

 Chương 5. Hàm số và đồ thị

 Chương 7. Định lí Thalès

 Chương 8. Hình đồng dạng

 Chương I. Đa thức

 Chương II. Hằng đẳng thức đáng nhớ và ứng dụng

 Bài 6. Hiệu hai bình phương. Bình phương của một tổng hay một hiệu

 Bài 7. Lập phương của một tổng hay một hiệu

 Chương III. Tứ giác

 Chương IV. Định lí Thalès

 Chương V. Dữ liệu và biểu đồ

 Chương VI. Phân thức đại số

 Chương VII. Phương trình bậc nhất và hàm số bậc nhất

 Chương VIII. Mở đầu về tính xác suất của biến cố

 Chương IX. Tam giác đồng dạng

 Chương I. Đa thức nhiều biến

 Bài 4. Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

 Chương II. Phân thức đại số

 Chương III. Hàm số và đồ thị