Tài liệu môn Giáo dục Kinh tế và Pháp Luật Lớp 11

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Bài 9: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Bài 13: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội

 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử và ứng cử

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể và quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công dân

 Bài 19: Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín của công dân

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin

 Chủ đề 7: Quyền bình đẳng của công dân

 Chủ đề 8: Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân

 Chủ đề 9: Một số quyền tự do cơ bản của công dân

 Bài 17: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm

 Bài 20: Quyền và nghĩa vụ của công dân về tự do ngôn luận, báo chí và tiếp cận thông tin