Tài liệu môn Khoa học tự nhiên Lớp 7

 Chủ đề 7. Trao đổi chất và năng lượng ở sinh vật

 Chương VII. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

 Chương X. Sinh sản ở sinh vật

 Chủ đề 8. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật