Tài liệu môn Địa lí Lớp 10

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Chương 4: Khí quyển

 Chương 8: Địa lí dân cư

 Chương 10: Địa lí các ngành kinh tế

 Bài 31: Tổ chức lãnh thổ công nghiệp, tác động của công nghiệp tới môi trường và định hướng phát triển ngành công nghiệp

 Chương 1: Sử dụng bản đồ

 Bài 3. Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống, một số ứng dụng của GPS và bản đồ số trong đời sống

 Chương 3: Thạch quyển

 Chương 10: Địa lí ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 23. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 26. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp, một số vấn đề phát triển nông nghiệp hiện đại trên thế giới và định hướng phát triển nông nghiệp trong tương lai

 Chương 11: Địa lí ngành công nghiệp

 Bài 31. Tác động của công nghiệp đối với môi trường, phát triển năng lượng tái tạo, định hướng phát triển công nghiệp trong tương lai

 Chương 12: Địa lí ngành dịch vụ

 Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

 Chương 3: Khí quyển

 Bài 9. Đọc bản đồ: Các đới khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

 Chương 9: Địa lí các ngành kinh tế

 Bài 20. Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

 Bài 23. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp SGK Địa lí 10 Cánh Diều

 Bài 26. Vai trò, đặc điểm, cơ cấu, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ