Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

25 bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối năm (có đáp án) thuyen nguyen 25 bài tập trắc nghiệm Ôn tập cuối năm (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
97 13 1
30 bài tập trắc nghiệm Polime (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Polime (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
90 13 3
30 bài tập trắc nghiệm Protein (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Protein (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
73 12 1
30 bài tập trắc nghiệm Tinh bột và xenlulozơ (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Tinh bột và xenlulozơ (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
101 12 2
30 bài tập trắc nghiệm Saccarozơ (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Saccarozơ (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
62 14 1
30 bài tập trắc nghiệm Glucozơ (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Glucozơ (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
90 15 1
25 bài tập trắc nghiệm Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo (có đáp án) thuyen nguyen 25 bài tập trắc nghiệm Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
43 13 0
30 bài tập trắc nghiệm Chất béo (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Chất béo (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
56 13 0
30 bài tập trắc nghiệm Mối liên hệ etilen, rượu etylic và axit axetic (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Mối liên hệ etilen, rượu etylic và axit axetic (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
65 16 0
30 bài tập trắc nghiệm Axit axetic (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Axit axetic (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
74 16 0
30 bài tập trắc nghiệm Rượu etylic (có đáp án) thuyen nguyen 30 bài tập trắc nghiệm Rượu etylic (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
65 14 0
25 bài tập trắc nghiệm Luyện tập chương 4 (có đáp án) thuyen nguyen 25 bài tập trắc nghiệm Luyện tập chương 4 (có đáp án) đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
68 12 1

bài viết

Giải Toán 9 Bài 1: Căn bậc hai Admin Vietjack Giải Toán lớp 9 Bài 1: Căn bậc hai - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 9 hay, chi tiết giúp học sinh làm bài tập Toán lớp 9
59
Top 50 bài Giới thiệu về Lưu Quang Vũ Thanh Nguyệt Top 50 bài Giới thiệu về Lưu Quang Vũ Bài văn mẫu Giới thiệu về Lưu Quang Vũ Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
101
Top 50 bài Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Thanh Nguyệt Top 50 bài Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Bài văn mẫu Phân tích vở kịch Tôi và chúng ta Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
90
Top 50 bài Giới thiệu về Nguyễn Huy Tưởng và vở kịch Bắc Sơn Thanh Nguyệt Top 50 bài Giới thiệu về Nguyễn Huy Tưởng và vở kịch Bắc Sơn Bài văn mẫu Giới thiệu về Nguyễn Huy Tưởng và vở kịch Bắc Sơn Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
103
Top 50 bài Phân tích hồi 4 vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Thanh Nguyệt Top 50 bài Phân tích hồi 4 vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Bài văn mẫu Phân tích hồi 4 vở kịch Bắc Sơn của Nguyễn Huy Tưởng Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
91
Top 50 bài Giới thiệu về Giắc Lân-đơn và tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã Thanh Nguyệt Top 50 bài Giới thiệu về Giắc Lân-đơn và tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã Bài văn mẫu Giới thiệu về Giắc Lân-đơn và tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
102
Top 50 bài Phân tích đoạn trích Con chó Bấc Thanh Nguyệt Top 50 bài Phân tích đoạn trích Con chó Bấc Bài văn mẫu Phân tích đoạn trích Con chó Bấc Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
56
Top 50 bài Giới thiệu về nhà văn Mô-pa-xăng Thanh Nguyệt Top 50 bài Giới thiệu về nhà văn Mô-pa-xăng Bài văn mẫu Giới thiệu về nhà văn Mô-pa-xăng Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
68
Top 50 bài Phân tích nhân vật Phi-líp trong truyện ngắn Bố của Xi-mông Thanh Nguyệt Top 50 bài phân tích tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí Bài văn mẫu phân tích tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
56
Top 50 bài Phân tích nhân vật Xi-mông trong truyện ngắn Bố của Xi-mông Thanh Nguyệt Top 50 bài Phân tích nhân vật Xi-mông trong truyện ngắn Bố của Xi-mông Bài văn mẫu Phân tích nhân vật Xi-mông trong truyện ngắn Bố của Xi-mông Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
59
Top 50 bài Giới thiệu về Rô-bin-xơn Cru-xô Thanh Nguyệt Top 50 bài Giới thiệu về Rô-bin-xơn Cru-xô Bài văn mẫu Giới thiệu về Rô-bin-xơn Cru-xô Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
65
Top 50 bài Phân tích nhân vật Rô-bin-xơn Thanh Nguyệt Top 50 bài Phân tích nhân vật Rô-bin-xơn Bài văn mẫu Phân tích nhân vật Rô-bin-xơn Ngữ văn lớp 9 hay, chọn lọc giúp học sinh viết văn hay hơn.
66