Tài liệu môn Vật lí Lớp 11

 Chương 1: Dao động

 Chương 2: Sóng

 Chương 3: Điện trường

 Chương 4: Dòng điện không đổi

 Chương I: Dao động

 Bài 1: Dao động điều hoà

 Bài 2: Mô tả dao động điều hoà

 Bài 3: Vận tốc, gia tốc trong dao động điều hoà

 Bài 5: Động năng. Thế năng. Sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà

 Bài 6: Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng

 Bài 7: Bài tập về sự chuyển hoá năng lượng trong dao động điều hoà

 Chương II. Sóng

 Bài 9: Sóng ngang. Sóng dọc. Sự truyền năng lượng của sóng cơ

 Chương III. Điện trường

 Bài 16: Lực tương tác giữa hai điện tích

 Chương IV: Dòng điện. Mạch điện

 Bài 23: Điện trở. Định luật Ohm

 Bài 25: Năng lượng điện và công suất điện

 Chủ đề 1: Dao động

 Chương 1: Điện tích. Điện trường

 Chương 2: Dòng điện không đổi