Tài liệu môn Sinh học Lớp 10

 Chương 1. Thành phần hóa học của tế bào

 Chương 3. Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

 Chương 4. Chu kì tế bào, phân bào và công nghệ tế bào

 Chương 5. Vi sinh vất và ứng dụng

 Chương 6. Sinh học vi sinh vật