Tài liệu môn Lịch Sử & Địa Lí Lớp 8

 PHẦN LỊCH SỬ

 Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn hoá, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

 PHẦN ĐỊA LÍ

 Bài 1: Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ

 Bài 3: Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế

 Bài 4: Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản

 Bài 9: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

 Bài 10: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước

 Bài 11: Đặc điểm chung và sự phân bố lớp phủ thổ nhưỡng

 Bài 13: Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học

 Bài 14: Vị trí địa lí Biển Đông, các vùng biển của Việt Nam

 Bài 15: Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam

 CHỦ ĐỀ CHUNG

 Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

 PHẦN LỊCH SỬ

 Bài 1: Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ

 Bài 6: Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

 Bài 9: Tình hình kinh tế, văn hoá, tôn giáo trong các theeskir XVI - XVIII

 Bài 10: Sự hình thành chủ nghĩa đế quốc ở các nước Âu -Mỹ (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)

 Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

 Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

 Bài 13: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX

 Bài 14: Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thể kỉ XX

 Bài 15: Ấn Độ và Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

 Bài 17: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1958 đến 1884

 Bài 19: Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917

 PHẦN ĐỊA LÍ

 Bài 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Việt Nam

 Bài 7: Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta

 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

 Bài 11: Phạm vi Biển Đông, Vùng biển đảo và đặc điểm tự nhiên cùng biển đảo Việt Nam

 PHẦN LỊCH SỬ

 PHẦN ĐỊA LÍ

 Bài 8: Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

 Bài 10: Đặc điểm chung của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

 Bài 11: Phạm vi Biển Đông. Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam

 Bài 12: Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam