Tài liệu môn Giáo dục công dân Lớp 8

 Giáo dục công dân - CTST

 Giáo dục công dân -KTTT

 Bài 9: Phòng ngừa tai nạ vũ khí, cháy nổ và các chất độc hại

 Giáo dục công dân - CD