Tài liệu môn Tin học Lớp 11

 Chủ đề 4: Giới thiệu về các hệ cơ sở dữ liệu - Định hướng khoa học máy tính

 Chủ đề 6: Kĩ thuật lập trình - Định hướng khoa học máy tính

 Chủ đề 6: Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu - Định hướng tin học ứng dụng

 Chuyên đề Tin học 11 (Kết nối tri thức) Định hướng Khoa học máy tính

 Chuyên đề Tin học 11 (Kết nối tri thức) Định hướng Tin học ứng dụng

 Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Tin học ứng dụng

 Chủ đề E (ICT): Ứng dụng tin học - Tin học ứng dụng

 Chủ đề F(ICT): Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Tin học ứng dụng

 Chủ đề F(CS): Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính - Khoa học máy tính

 Chuyên đề Tin học 11 Tin học ứng dụng

 Chuyên đề Tin học 11 Định hướng Khoa học máy tính