Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

35 câu trắc nghiệm Phân thức đại số (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Phân thức đại số + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
123 11 1
35 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 2 (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm +Ôn tập chương 2 + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
40 13 1
35 câu trắc nghiệm Mở đầu về phương trình (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Mở đầu về phương trình + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
42 11 0
35 câu trắc nghiệm Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm +Mở đầu về phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
61 12 0
35 câu trắc nghiệm Phương trình đưa về được dạng ax+b=0 (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Phương trình đưa về được dạng ax+b=0 + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
54 13 1
35 câu trắc nghiệm Phương trình tích (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm +Phương trình tích+ (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
50 13 0
35 câu trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Phương trình chứa ẩn ở mẫu + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
182 14 0
35 câu trắc nghiệm Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm +Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp theo) + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
57 13 0
35 câu trắc nghiệm Ôn tập chương 3 (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Ôn tập chương 3 + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
52 12 0
35 câu trắc nghiệm Hình thang (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Hình thang + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
82 13 0
35 câu trắc nghiệm Hình thang cân (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm +Hình thang cân + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
46 12 0
35 câu trắc nghiệm Hình bình hành (có đáp án).docx Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Hình bình hành+ (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
92 13 0

bài viết

Sinh học 8 Bài 1 (Lý thuyết và trắc nghiệm): Bài mở đầu Admin Vietjack Sinh học 8 Bài 1 (Lý thuyết và trắc nghiệm): Bài mở đầu – Tóm tắt lý thuyết Sinh học lớp 11 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án
56