Tài liệu môn Toán Lớp 9

 Chương 1: Căn bậc hai. Căn bậc ba

 Chương 2: Hàm số bậc nhất

 Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác vuông

 Chương 3: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

 Chương 3: Góc với đường tròn

 Chương 2: Đường tròn

 Chương 4: Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0) - Phương trình bậc hai một ẩn