Tài liệu môn Tiếng Việt Lớp 5

 Tiếng Việt 5 Tập 1

 Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh

 Tiếng Việt 5 Tập 2

 Tập làm văn: Luyện tập tả người