Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 12 Tiết 1 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Ô-xtrây-li-a. (Tiết 1): Khái quát về Ô-xtrây-li-a + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
184 12 2
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 4 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động đối ngoại của Đông Nam Á + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
136 4 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 3 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Khu vực Đông Nam Á. (Tiết 3): Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
113 13 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 2 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Khu vực Đông Nam Á. (Tiết 2): Kinh tế + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
84 12 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 11 Tiết 1 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Khu vực Đông Nam Á. (Tiết 1): Tự nhiên, dân cư và xã hội + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
79 11 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 3 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
48 5 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 2 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). (Tiết 2): Kinh tế + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
51 12 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 Tiết 1 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc). (Tiết 1): Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
58 12 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 3 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
48 4 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 2 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Nhật Bản. (Tiết 2): Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
57 12 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 9 Tiết 1 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Nhật Bản. (Tiết 1): Tự nhiên, dân cư và tình hình phát triển kinh tế + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
61 12 0
35 câu trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 8 Tiết 3 (có đáp án) Nguyễn Thúy 35 câu trắc nghiệm + Thực hành: Tìm hiểu về GDP và sự phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga + (có đáp án) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
71 5 0

bài viết

Lăng kính (Lý thuyết + 16 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Lăng kính (Lý thuyết + 16 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
65
Phản xạ toàn phần (Lý thuyết + 15 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Phản xạ toàn phần (Lý thuyết + 15 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
78
Khúc xạ ánh sáng (Lý thuyết + 30 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Khúc xạ ánh sáng (Lý thuyết + 30 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
65
Tự cảm (Lý thuyết + 16 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Tự cảm (Lý thuyết + 16 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
72
Suất điện động cảm ứng (Lý thuyết + 18 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Suất điện động cảm ứng (Lý thuyết + 18 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
69
Từ thông. Cảm ứng điện từ (Lý thuyết + 25 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Từ thông. Cảm ứng điện từ (Lý thuyết + 25 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
69
Lực Lo-ren-xơ (Lý thuyết + 24 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Lực Lo-ren-xơ (Lý thuyết + 24 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
128
Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Lý thuyết + 35 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (Lý thuyết + 35 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
103
Lực từ. Cảm ứng từ (Lý thuyết + 32 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Lực từ. Cảm ứng từ (Lý thuyết + 32 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
76
Từ trường (Lý thuyết + 20 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Từ trường (Lý thuyết + 20 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
122
Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito (Lý thuyết + 6 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito (Lý thuyết + 6 bài tập có lời giải)
101
Dòng điện trong chất bán dẫn (Lý thuyết + 30 bài tập có lời giải) Ngọc Nguyễn Dòng điện trong chất bán dẫn (Lý thuyết + 30 bài tập có lời giải) chọn lọc đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng
257