Viết chương trình sinh xâu nhị phân thực sự có độ dài n, tức là kết quả in ra phải là các xâu

26

Với giải Vận dụng 2 trang 60 Chuyên đề Tin học 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 13: Kĩ thuật duyệt quay lui giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Tin học 11. Mời các bạn đón xem:

Viết chương trình sinh xâu nhị phân thực sự có độ dài n, tức là kết quả in ra phải là các xâu

Vận dụng 2 trang 60 Chuyên đề Tin học 11: Viết chương trình sinh xâu nhị phân thực sự có độ dài n, tức là kết quả in ra phải là các xâu kí tự chứ không phải là danh sách (list) như trong các chương trình trên

Lời giải:

Sử dụng phép cộng chuỗi để có kết quả là chuỗi xâu nhị phân cần tìm

Viết chương trình sinh xâu nhị phân thực sự có độ dài n

Đánh giá

0

0 đánh giá