Sửa lại chương trình trong Nhiệm vụ 1 với yêu cầu thay đổi là cần in ra kết quả

156

Với giải Luyện tập 1 trang 62 Chuyên đề Tin học 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 14: Thực hành kĩ thuật duyệt quay lui giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Tin học 11. Mời các bạn đón xem:

Sửa lại chương trình trong Nhiệm vụ 1 với yêu cầu thay đổi là cần in ra kết quả

Luyện tập 1 trang 62 Chuyên đề Tin học 11: Sửa lại chương trình trong Nhiệm vụ 1 với yêu cầu thay đổi là cần in ra kết quả là các xâu kí tự chỉ bao gồm các kí tự “A”, “T”, “G”, “X”.

Lời giải:

Thay vì in từng phần tử của mảng A, chúng ta nối chúng lại để tạo thành một xâu kí tự bằng phương thức join().

Sửa lại chương trình trong Nhiệm vụ 1 với yêu cầu thay đổi

Kết quả thu được nếu n = 4:

Sửa lại chương trình trong Nhiệm vụ 1 với yêu cầu thay đổi

Đánh giá

0

0 đánh giá