Viết chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt quay lui để kiểm tra xem một biểu thức có hợp lệ

60

Với giải Vận dụng 1 trang 62 Chuyên đề Tin học 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 14: Thực hành kĩ thuật duyệt quay lui giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Tin học 11. Mời các bạn đón xem:

Viết chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt quay lui để kiểm tra xem một biểu thức có hợp lệ

Vận dụng 1 trang 62 Chuyên đề Tin học 11: Viết chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt quay lui để kiểm tra xem một biểu thức có hợp lệ về sử dụng các dấu ngoặc đơn hay không.

Lời giải:

Để kiểm tra xem một biểu thức có hợp lệ về sử dụng các dấu ngoặc đơn hay không, chúng ta có thể sử dụng kĩ thuật duyệt quay lui để kiểm tra. Cụ thể, chúng ta sẽ duyệt qua từng ký tự trong biểu thức và sử dụng một stack (ngăn xếp) để lưu trữ các dấu ngoặc đơn.

Viết chương trình sử dụng kĩ thuật duyệt quay lui để kiểm tra xem một biểu thức

Đánh giá

0

0 đánh giá