Trong Nhiệm vụ 2, động tác "quay lui" nằm ở đâu

27

Với giải Luyện tập 2 trang 62 Chuyên đề Tin học 11 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 14: Thực hành kĩ thuật duyệt quay lui giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải, từ đó biết cách làm bài tập Chuyên đề Tin học 11. Mời các bạn đón xem:

Trong Nhiệm vụ 2, động tác "quay lui" nằm ở đâu

Luyện tập 2 trang 62 Chuyên đề Tin học 11: Trong Nhiệm vụ 2, động tác "quay lui" nằm ở đâu? Việc hoán vị được thực hiện như thế nào?

Lời giải:

Động tác quay lui nằm ở dòng 10, 11. Động tác "quay lui" thường được thực hiện khi một chuỗi ký tự hoặc một danh sách các phần tử đã được xây dựng để tạo thành câu, nhưng không phù hợp với yêu cầu hoặc điều kiện nào đó. Khi đó, chúng ta sẽ "quay lui" trở lại và thử các giá trị khác cho phần tử tiếp theo để xây dựng câu.

Trong Nhiệm vụ 2, động tác quay lui nằm ở đâu? Việc hoán vị được thực hiện như thế nào?

Việc hoán vị được thực hiện như sau: Việc hoán vị các phần tử được thực hiện bằng cách sử dụng một vòng lặp for để duyệt qua tất cả các phần tử trong tập hợp và đưa chúng vào vị trí kế tiếp của chuỗi hoặc danh sách đã được xây dựng. Sau đó, tiếp tục đệ quy để thêm phần tử tiếp theo cho chuỗi hoặc danh sách. Khi đã xây dựng được đầy đủ số phần tử cần thiết, chuỗi hoặc danh sách này được sử dụng để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Khi không tìm được chuỗi hoặc danh sách phù hợp, chúng ta sẽ "quay lui" trở lại và thử các giá trị khác cho phần tử tiếp theo.

Đánh giá

0

0 đánh giá